JUDr. Lenka Hrdličková

Vítejte na webových stránkách advokátní kanceláře JUDr. Lenky Hrdličkové, advokátky a zapsané mediátorky.

Nabízíme komplexní právní služby jak soukromým osobám, tak obchodním korporacím, družstvům, podnikatelům a obcím.

Specializujeme se zejména na právní služby v oblasti:

 • občanské právo – ochrana vlastnického práva, náhrada škody, majetková vypořádání, vymáhání pohledávek včetně zajištění exekuce, insolvenční řízení
 • rodinné právo – rozvody manželství, úprava práv a povinností k nezl. dětem, výživné (děti, manželé), vypořádání společného jmění manželů, řešení bytové problematiky
 • obchodní právo – sepisování smluv, prodej, koupě závodu (dříve podniku), převod podílu v korporaci, smlouvy o majetkovém vypořádání spoluvlastníků
 • trestní právo – obhajoba před soudy v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení

 

Při poskytování právních služeb nabízíme individuální přístup ke každému klientovi, profesionální jednání založené na znalosti právní problematiky.

Klademe důraz rychlost a efektivnost poskytování právních služeb, které mohou spočívat v právní konzultaci, právním zastoupení v dané kauze i v dlouhodobé spolupráci.

S ohledem na naše odborné zkušenosti a úroveň znalostí, nabízíme právní služby při zachování cenové dostupnosti pro každého.

Právní poradenství a servis

 • sepisy smluv
 • převody nemovitostí
 • právní zastoupení v soudním řízení
 • účast na úkonech orgánů činných v trestním řízení
 • obhajoba v řízení před soudy všech stupňů
 • právní zastoupení v řízení před správními orgány
 • zakládání obchodních korporací
 • řešení vztahů vznikajících při činnosti obchodních korporací a při podnikání
 • spolupráce s notáři, soudními znalci, účetními a daňovými poradci, soudními exekutory
 • advokátní úschovy

Mediace – profesionální řešení sporů

Mediace, neboli česky zprostředkování, představuje efektivní, rychlý a neformální způsob mimosoudního řešení sporů za pomoci mediátora, jako školeného profesionála odpovědného za řízení komunikace stran. Cílem je najít taková řešení konfliktu, která budou nejlépe odpovídat možnostem stran a uspokojovat jejich potřeby. Jsem vedena v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Mediaci poskytujeme v následujících oblastech: rodinná a manželská mediaceobchodní a občanské spory, pracovněprávní spory, spotřebitelské spory a spory sousedské.

Cena právních služeb

 • Odměna smluvní – stanovená dohodou mezi advokátem a klientem v závislosti na časové a odborné náročnosti právní služby. Může být jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.
 • Odměna mimosmluvní – není-li odměna určena smluvně, postupuje se u výpočtu odměny dle zákonného předpisu – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje se podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.
 • Odměna z advokátních úschov se odvíjí od výše uschované částky.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ mezi advokátem a klientem

Podle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v případě, kdy klient uplatní vůči advokátovi svůj nárok vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb advokátem a advokát nároku nevyhoví, ani nedojde k jinému vyřešení sporu, tak má klient jakožto spotřebitel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká advokátní komora, jejíž internetová adresa je https://www.cak.cz/, kde jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem.

Advokátka a mediátorka:

JUDr. Lenka Hrdličková

Údolní 244/53, 602 00 Brno
Tel.: +420 545 21 42 84
Mob.: +420 604 24 11 02
E-mail: ak@akhrdlickova.com
akhrdlickova@gmail.com

IČ: 66240875, DIČ: CZ6354190469

Pracovní doba:
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.30
Dále dle individuální dohody.